skip to Main Content

ชื่อสินค้า

แม่เหล็กแรงสูงทนความร้อน Samarium Se 20mm x 10mm

รายละเอียดสินค้า

เส้นผ่านศูนย์กลาง : 20 มิลลิเมตร
หนา : 10 มิลลิเมตร
ค่าคลาดเคลื่อน : ±0.10 x ±0.10 มิลลิเมตร
น้ำหนัก : 25.59 กรัม
แม่เหล็กชนิด : แม่เหล็กแรงสูง ทนความร้อน Samarium Cobalt 350C
เกรด : Sm2Co17
ผิว : No Plating
รูปทรง : กลมแบน

รหัสสินค้า : MD1583
PDF File

Back To Top